Grace Dance Academy

Giải Khiêu Vũ Nghệ Thuật & Thể Thao Thanh Trung Niên Quận 12 Mở Rộng Lần Thứ 1 Năm 2021

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

# Trước
Prev
Sau
Next
Sự kiện
Event
Điệu
Dance
Heat VĐV
Athletes
Thời gian
Time
1 Linedance Bảng A (Chung kết)
Chachacha, Rumba, Bebop, Boston, Tango, Paso, Walze, Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata, Tango Argentine 1 4 10:00 16/1
2 Linedance Bảng B (Chung kết)
Chachacha, Rumba, Bebop, Boston, Tango, Paso, Walze, Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata, Tango Argentine 1 4 10:30:15 16/1
3 Linedance Bảng C (Chung kết)
Chachacha, Rumba, Bebop, Boston, Tango, Paso, Walze, Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata, Tango Argentine 1 4 11:00:30 16/1
Nghỉ giải lao
Breaks
Khai Mạc - Trao Giải
11:30:45
4 CLB Khang Vinh Dance - Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 13:01:30 16/1
5 Thanh niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 4 13:01:30 16/1
6 CLB Khang Vinh Dance - Trung niên 1 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 3 13:04:15 16/1
7 Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 3 13:04:15 16/1
8 Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 4 13:07:00 16/1
9 Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 13:07:00 16/1
10 Thanh niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 4 13:09:45 16/1
11 Vô địch - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 3 13:09:45 16/1
12 Vô địch - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 4 13:12:30 16/1
13 Thầy trò - Trung niên 3 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 13:12:30 16/1
14 Trung niên 1 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston, Tango 1 2 13:15:15 16/1
15 Trung niên 2 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston, Tango 1 2 13:15:15 16/1
16 Vô địch - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha 1 2 13:20:45 16/1
17 Vô địch - Hạng E10 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Bachata 1 2 13:23:30 16/1
18 Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 3 13:26:15 16/1
19 Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Bebop 1 3 13:29:00 16/1
20 Vô địch - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Walze 1 3 13:31:45 16/1
21 Trung niên 3 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 13:34:30 16/1
22 Trung niên 3 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha, Rumba 1 2 13:37:15 16/1
23 Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha, Rumba 1 2 13:37:15 16/1
24 Thanh niên - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 2 13:42:45 16/1
25 Thanh niên - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 2 13:45:30 16/1
26 Thầy trò - Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 13:48:15 16/1
27 Thanh niên - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 13:51:00 16/1
28 Thanh niên - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 2 13:56:30 16/1
29 Trung niên 2 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Bebop 1 2 13:59:15 16/1
30 Thanh niên - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 2 14:02:00 16/1
31 Trung niên 1 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba, Bebop, Boston, Tango 1 3 14:10:15 16/1
32 Thanh niên - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha 1 3 14:21:15 16/1
33 Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E6 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Paso 1 3 14:24:00 16/1
34 Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 14:26:45 16/1
35 Thầy trò - Trung niên 3 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 2 14:29:30 16/1
36 Vô địch - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 3 14:29:30 16/1
37 Trung niên 3 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 2 14:29:30 16/1
38 Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha, Rumba 1 2 14:32:15 16/1
39 Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston, Tango 1 4 14:37:45 16/1
40 Trung niên 1 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 3 14:43:15 16/1
41 Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 4 14:46:00 16/1
42 Trung niên 1 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 4 14:46:00 16/1
43 Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba, Bebop, Boston, Tango 1 3 14:48:45 16/1
44 Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 3 14:59:45 16/1
45 Trung niên 3 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 3 14:59:45 16/1
46 Trung niên 3 - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Walze 1 2 15:02:30 16/1
47 Trung niên 3 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston, Tango 1 3 15:05:15 16/1
48 Trung niên 3 - Hạng C Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba, Bebop, Tango 1 2 15:10:45 16/1
49 Trung niên 2 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba, Bebop, Boston, Tango 1 3 15:19:00 16/1
Nghỉ giải lao
Breaks
Kết Thúc Giải
15:30:00